Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem
Létrehozva: 2017. 10. 13. 00:00 | Frissítve: 2022. 04. 08. 14:43

A Jászsági vízellátó rendszer kizárólagos állami tulajdonban és a KÖTIVIZIG vagyonkezelésében van. A Jászsági-főcsatorna 21,285 km hosszú. A főcsatorna rendeltetése az ökológiai vízleadás, mezőgazdasági vízszolgáltatás, belvíz befogadás. Alkalmas mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására árvíz idején, valamint a Hanyi-belvízcsatorna mentesítésére gravitációs vagy szivattyús bevezetéssel. Járulékos hasznosítás a halászat.

A jobb parti töltés hossza 21092 m, a bal parti töltés pedig 21000 m. A főcsatorna indítószelvényében található beeresztő zsilip kiemelt jelentőségű vízilétesítmény, a Kiskörei-tározó jobb parti tározótöltésének a 134+940 km szelvényében található. Ez a műtárgy biztosítja a gravitációs vízbevezetést a Tisza-tóból a főcsatornába. A gravitációs vízbeeresztés fél automatikus alvíz szinttartás mellett történik. A nyári statikus vízszint 87,30 mBf a főcsatornában. A főcsatorna leürítése a főcsatornát keresztező bújtató műtárgyakon keresztül, a keresztező belvízcsatornákon át történhet a befogadó Tiszába.

A rendszer építése a Kiskörei Vízlépcsőhöz kapcsolódóan kezdődött meg 1967-ben, amelyet 1977-ben fejeztek be. Azóta jelentősebb fejlesztések nem történtek, sok helyen elavult, minősége és mennyiségi kapacitásai nem megfelelőek. A töltéseken néhol magassághiányos szakaszok találhatóak, koronaszintjük nem éri el mindenhol a terv szerinti 88,92 mBf szintet, a műtárgyak fejlesztésre szorulnak. A csatornarendszer kapcsán, figyelembe véve az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait, szükségessé vált az édesvíz és belvíztárolási kapacitás növelése a medertározás növelése mellett a felszín alatti vízkészlet növelése is megvalósul.


A Jászsági vízgazdálkodási rendszer fejlesztésének célja

A projekt fő célja a vízgazdálkodás helyzetének javítása, az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése, az édesvíz lehetőség szerinti visszatartásával a vízhiányos időszakokban jelentkező térségi vízigények kielégítésének elősegítése; a vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. A tervezett intézkedések révén nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága, a visszatartható édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások.

Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiájának „4.1.3 Vízgazdálkodás” pontjában is kiemelt szempontként szerepel az édesvízkészlet hiányára és az egyre növekvő aszályos időszakokra való felkészülés. A projekt célja ezzel összefüggésben, a Jászsági-főcsatorna medrében tározható hasznos édesvízkészlet növelése, az aszályos időszakban fellépő, többlet vízigények biztonságos kielégítése. Az éghajlatváltozás következtében egyre nagyobb szélsőségek alakulnak ki, hirtelen, nagy mennyiségű csapadék lehullását követően hosszú, csapadékmentes időszakok következnek. A Jászsági-főcsatorna megnövekedett tározókapacitása a káros víztöbbletek elleni védekezés biztonságát is növeli.

 

Szükséges beavatkozások

A rekonstrukció során szükség van a töltések magassági hiányos szakaszainak megszüntetésére, a talajmechanikai vizsgálatok alapján a töltés állékonyságának javítására, mederkotrásra, a vízépítési műtárgyak fejlesztésére, új tárolóépület építésére Tiszasülyön. Az elvégzett beruházások mellett szükséges az üzemirányítás fejlesztése, illetve az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése.

 

A tervezett fejlesztésekkel elérhető eredmények

A projekt befejezése után javultak a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás feltételei. A fejlesztések az édesvíz tározókapacitás növelését, illetve a belvíztározási kapacitás növelését szolgálták. A fejlesztéssel nőtt a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága, a visszatartható édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások.
 

Műszaki tartalom röviden

A megvalósult rekonstrukciós és fejlesztési beruházások érintették a Jászsági-főcsatorna töltését, medrét, műtárgyait, továbbá az üzemirányítás korszerűsítését is.
 

A műszaki beavatkozások során az alábbiak valósultak meg

  • Mederkotrás a torkolati vízszállító képességének növelése érdekében a Jászsági-főcsatorna 0+000 - 8+500 cskm szelvényei között az üzemeltetési engedélyben előírt szelvényre, mivel a torkolati szakasz feliszapolódása jelentős, átlag 60 cm volt.
  • Töltésszakasz magasítás a maximális üzemvízszinthez (87,92 mBf) tartozó +1,0 m magassági biztonsággal (88,92 mBf) nem rendelkező töltésszakaszok magasításával, a magasítandó töltésszakaszok pontosítását a vízjogi létesítési engedélyes és tendertervet készítő VIZITERV Environ Kft. elvégezte a geodéziai mérések alapján 2017-ben. Ezek alapján a teljes töltéshossz 27,4%-a (11538 fm) nem felelt meg az előírt szintnek.
  • Töltésállékonyság javítása, talajmechanikai vizsgálatok alapján.
  • Töltéskorona burkolat: A biztonságos üzemeltetéshez koronaburkolat, egyes műtárgyak mindenkori akadálytalan megközelítése céljából szilárd burkolatú út épült (zúzottköves stabilizált út).
  • Műtárgyak fejlesztése, rekonstrukciója, mivel a műtárgyak nem a több célú üzemrend kiszolgálására lettek kiépítve, és az üzembe helyezésük óta eltelt közel 40 év alatt sem történt meg a felújításuk.
  • Gépi mozgatású gereb és uszadékfogó merülőfal kialakítása a Jászsági-főcsatorna bújtatójánál.
  • Új tároló épület építése a Tiszasüly 0567/1 hrsz. területen a műtárgyak (pl. Jászsági-főcsatorna bújtató nagy műtárgy) elzáró keményfa pallói és elzáró tábláinak tárolására.
  • A vízleadó műtárgyak közül 6 műtárgynál kiépült az automata vízszint észlelő és távjelző rendszer, melynek adatai a Kiskörei Szakaszmérnökség központi épületében lévő irányító központba lettek bekötve. A PLC rendszer a kijelölt műtárgyaknál az alvízi és a felvízi vízállást érzékeli és a zsilipek nyitottságát. Az adatküldés vezetéknélküli, napkollektoros ellátással.
  • Mederprofil stabilizálás 2+050 - 2+550 cskm szelvények között a homorú (jobbpart) parton a nagyvízi meder bevédése a kisvízi szinten elhelyezett terméskőlábazatra támaszkodó szűrőszövetre elhelyezett 30 cm vastag TA/TB kőszórás (rendezett) a töltésrézsű 88,42 mBf-szintig, illetve az Akolháti üzemi híd környezetében. Az Akolháti híd bevédése a híd alatt és felett 15+15 m hosszban.
  • A rendszer üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés (fenntartó gép beszerzése), mely elengedhetetlen a fejlesztés eredményének hatékony és zavartalan üzemeltetéséhez, karbantartásához.

 A projekt eredményei:
A fenti beavatkozásokkal, a meglévő töltések magasításával és a meglévő műtárgyak fenntartható fejlesztésével érhető el a tározótérfogat növelése. A töltésemeléssel 62 cm-es vízszintemelés érhető el, amelynek következtében a főcsatorna teljes hosszában összesen 2,650 millió m3 vízmennyiség áll rendelkezésre, ami hozzávetőlegesen 0,654 millió m3 többlet vízkészletet jelent a projektet megelőző állapothoz képest.
A vízhiány elleni védekezés esetén a főcsatornába betározható 0,654 millió m3 többlet vízkészlet a teljes korlátozás elrendeléséig, csökkentett vízátvezetés mellett 15 nap időelőnyt biztosít, mellyel a klímaváltozás káros hatásai jelentősen csökkenthetők. A belvíztározási kapacitás várhatóan 0,341 millió m3-rel növelhető. Ennek a betározott víztömegnek a belvízi hatás mellett egy esetleges árvízi beemelési korlátozás esetén árvízcsúcs-csökkentő hatása lesz.
 További fontos eredmény, hogy a Jászsági-főcsatorna töltései közül a projekt megvalósulását követően 42 092 fm töltés felel meg a magassági előírásoknak, ami 100%-os kiépítettséget jelent.
A fejlesztéssel a főcsatorna alkalmas lett többletvíz betározására, a csapadékos időszakok vizeinek visszatartására. A beruházással javult a térség vízellátása, lehetővé vált a főcsatorna komplex és többcélú hasznosítása, így csökkenthető az éghajlati szélsőségekből adódó anomáliák káros hatása. Ezáltal javult a térség népességmegtartó képessége.

A kivitelezési munkálatok a 2022. február 4-én sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárultak.